Veelgestelde Vragen

Stel je vraag: info@steunjeclub.nl: ons antwoord volgt zo spoedig mogelijk.

Hierna een overzicht van veelgestelde vragen.

Bekijk ook eens ons promofilmpje SteunJeClub.nl: http://youtu.be/b69lMfby3uI

De essentie van het initiatief SteunJeClub.nl:  we willen jaarlijks de beroepsbevolking vragen om een verlofdag in te leveren (in feite werk je dan dus een dag extra) en de geldwaarde van die dag door de werkgever te laten overmaken naar de vereniging / het goede doel waarvoor de werknemer kiest.
De actie wordt voor het eerst georganiseerd zodra we met het Ministerie van Financiën overeenstemming hebben bereikt over een gunstig fiscaal regiem. We hebben wel een plan van aanpak geformuleerd voor verenigingen die nu al aan de slag willen, maar dan geldt wel dat de werkgever via de loonadministratie de normale heffingen moet inhouden : https://steunjeclub.wordpress.com/plan-van-aanpak-steunjeclub/

Financiën is (nog) niet van plan de gevraagde fiscale vrijstelling te verstrekken. Hoe nu verder?
Wij hebben nogal wat kanttekeningen geplaatst bij de schriftelijke reacties van de staatssecretaris van Financiën. Zie ook het dossier Ministerie van Financiën: https://steunjeclub.wordpress.com/dossier-ministerie-v-financien/   .Elke keer wijst hij weer naar de regeling periodieke giften, maar dat is geen alternatief voor het SteunJeClub-concept.
Namens NOC*NSF riep destijds  Erica Terpstra op tot overleg, omdat er wat moet gebeuren. Heel veel verenigingen hebben financiële zorgen.  Met de financële crisis en forse bezuinigingen zijn die zorgen in feite alleen maar toegenomen. Wij weten dat meerdere 2e kamerleden van verschillende politieke partijen enthousiast zijn over het SteunJeClub-concept. Met die kamerleden gaan we/ zijn we in gesprek en overleggen we ‘hoe nu verder’. Wat ons betreft is een alternatief voor het SteunJeClub-concept bespreekbaar, als het maar eenzelfde perspectief biedt voor het verenigingsleven.

Jullie zijn al zo lang bezig met de politieke lobby. Waarom stoppen jullie niet?
Antwoord: 
 Omdat de financiële nood bij verenigingen hoog is, omwille van de grote maatschappelijke betekenis van een bloeiend verenigingsleven/vrijwilligerswerk, omdat er in toenemende mate maatschappelijk draagvlak is voor het initiatief en omdat uit onderzoek (voor het laatst in juni 2011) is gebleken dat heel veel mensen bereid zijn om aan de actie deel te nemen. Lees ook eens: http://www.steunjeclub.nl/downloads/Bericht-van-SteunJeClub-voor-Sportbonden-30-juni-2011.pdf

Jullie zijn inmiddels ook met andere fundraising activiteiten gestart?
Ja, dat doen we al een aantal jaren. Voor zover wij de (financiële) mogelijkheden hebben willen we (naar verwachting in toenemende mate) het verenigingsleven, evenementenorganisaties, goede doelenorganisaties helpen bij het verwerven van extra inkomsten.
Nu we via de media wat meer ‘naar buiten’ treden worden we ook steeds vaker benaderd, ook door het bedrijfsleven. We overwegen een ‘no nonsense’ businessclub te koppelen aan SteunJeClub.nl. Bedrijven die daarover mee willen weten kunnen ons dat kenbaar maken: info@steunjeclub.nl .
Ons uiteindelijke doel blijft toch wel de organisatie van een nationale clubdag, een dag waarop leden en sympathisanten van het verenigingsleven gevraagd wordt om een verlofdag te verzilveren voor een vereniging of goed doel naar eigen keuze.

In een eerder interview met RTV Oost (2008) vertelde  Erica Terpstra, toen voorzitter van NOC*NSF, dat ze heel enthousiast is over het initiatief SteunJeClub.nl, juist ook omdat het de charme van eenvoud heeft en veel geld kan opleveren voor het verenigingsleven. Maar ze heeft ook begrip voor de rol van Financiën. Wat is daarop jullie reactie?
Mevrouw Terpstra wijst op de verantwoordelijkheid van Financiën voor een correcte werking van het belastingstelsel. Die mening delen wij, maar voor het SteunJeClub-concept moet het relatief vrij simpel te regelen zijn, het oormerken van een verlofdag om jaarlijks belastingvrij te mogen besteden aan een vereniging of goed doel naar eigen keuze.
Een ander aspect is risico van misbruik van regelingen: daarover hebben wij in eerder stadium Financiën al aangegeven dat via een beperkt aantal maatregelen dit vrij simpel tot een minimum te beperken is. Neem alleen al maar het criterium dat verenigingen aangesloten moeten zijn bij erkende bonden, federaties, enz. Oneigenlijk gebruik is tot een minimum terug te brengen, nooit helemaal uit te sluiten, maar het kan niet zo zijn dat tienduizenden verenigingen een perspectief onthouden wordt op basis van incidenteel misbruik van een regeling.
Kijken we naar de budgettaire consequenties voor Financiën. Financiën heeft het steeds maar over de regeling periodiek aftrekbare giften als bron voor extra verenigingsinkomsten. Om diverse redenen werkt dat in praktijk niet, maar als daarvan al massaal gebruik gemaakt zou worden is juist sprake van een budgettair probleem voor Financiën, namelijk het terugbetalen van belastinggelden. Bij ons idee niet, wij hebben om een gunst gevraagd, om af te zien van inkomsten die Financiën normaliter ook niet (of maar beperkt) zou ontvangen. Voor Financiën is onze actie per saldo heel aantrekkelijk, want de geldstroom naar het verenigingsleven wordt vervolgens weer aangewend voor bijvoorbeeld de renovatie van het clubgebouw, aanschaf muziekinstrumenten, betaalde jeugdtrainer, enz. En dat leidt tot een inkomstenbron voor Financiën via btw, loonheffing, enz.

Frustreert het niet dat Financiën steeds maar weer jullie verzoek afwijst?
Ja, langzamerhand wel, omdat veel verenigingen financiële problemen kennen, maar ook omdat de argumenten van Financiën flinterdun zijn. Inhoudelijk wordt niet ingegaan op hetgeen wij daarover zeggen. Jammer dat het allemaal zo moeizaam verloopt. Tienduizenden verengingen wordt de mogelijkheid ontnomen om de financiële huishouding een flinke impuls te geven. En zoals gezegd is de regeling aftrekbare giften echt geen alternatief. Teveel drempels, noem alleen al maar de verplichting om dit notarieel voor 5 jaar vast te leggen. Bovendien loop je dan altijd nog het risico dat de fiscus een relatie zal leggen tussen ‘dienstverlening’ vanuit de vereniging en de giften door verenigingsleden. Maar verenigingen zijn creatief en dragen zelf alternatieven aan.

Verenigingen dragen alternatieven aan?
Als het water je tot aan de lippen staat……het heeft wel wat van het ‘meanderen’ van een rivier, verenigingen zoeken naar oplossingen. Of de overheid daar altijd gelukkig mee is?? Er zijn ons meerdere ideeën voorgelegd, om maar eens een voorbeeld te geven: los het fiscaal probleem op via een sponsorcontractje: het bedrijf betaalt voor vermelding van de bedrijfsnaam op de website en in het clubblad van de vereniging. Verder verricht een vrijwilliger een aantal uren werkzaamheden voor de sponsor, bijvoorbeeld rondbrengen kerstpakketten, het bijhouden van de administratie van een middenstander, enz.
De vele reacties die wij ontvingen maken in elk geval wel duidelijk dat er wat moet gebeuren. En dan is het naar onze mening beter om daar vanuit de overheid richting aan te geven dan maar af te wachten hoe clubs de financiële problemen zelf oplossen.

Financiën: tegenhouden of meedenken?
Het heeft veel van ‘tegenhouden’, maar wij zien het als een overheidstaak om oplossingsgericht (mee) te denken. Met lovende passages over de betekenis van het verenigingsleven zijn we er niet.  Nogmaals, de regeling periodiek aftrekbare giften brengt het verenigingsleven weinig en dat is ons ook door ambtenaren van het Ministerie van Financiën bevestigt. Wij hopen dat kamerleden dat ook onderkennen en de financiële problematiek van het verenigingsleven toch eens nadrukkelijk aan de orde zullen stellen. De overheid verwacht nogal wat van het verenigingsleven. Politici hebben uitgesproken opvattingen over de relatie tussen het verenigingsleven en buitenschoolse opvang, het vraagstuk van integratie, sociale cohesie, normen en waarden, respect en ga zo maar door.
Bij die uitgesproken opvattingen en verwachtingen horen ook handreikingen, om als vereniging eens verlost te worden van agendapunt 1, financiële zorgen en in het verlengde daarvan agendapunt 2, hoe maak ik de club ook voor vrijwilligers/kaderleden weer wat aantrekkelijker.

Waarom organiseren jullie de actie nu nog niet?
Omdat we eerst toestemming willen van het Ministerie van Financiën om de verzilvering van een verlofdag op basis van ‘bruto=netto’ (dus zonder inhoudingen zoals loonheffing) te mogen toepassen. We houden vast aan de éénvoud van ons idee. Het moet simpel zijn voor de werknemer en voor de werkgever. Een verlofdag inleveren (in feite werk je dan een dag extra) en de bruto waarde daarvan door de werkgever laten overmaken op de rekening van de vereniging waarvoor de mensen zelf kiezen.
Maar Financiën is nog van mening dat loonheffing en dergelijke plaats moet vinden. Dat betekent extra werk voor de werkgevers en die zitten daar echt niet op te wachten.
Overigens zou medewerking van Financiën ook een geweldige stimulans voor werknemers zijn om aan de actie deel te nemen. We hopen dat politici dat in toenemende mate ook gaan inzien. Gelukkig zijn er inmiddels signalen die daar op wijzen.

Wat kunnen wij doen om SteunJeClub te helpen bij de politieke lobby voor een vrijstelling van loonheffing e.d.?
Via het invulformulier op de website SteunJeClub.nl kun je (namens een vereniging/bedrijf of als individu) je opvatting kenbaar maken over het initiatief SteunJeClub.nl
En je kunt verder andere mensen (verenigingen) attent maken op SteunJeClub.
Als het draagvlak voor het initiatief alsmaar toeneemt dan zal de overheid toch een keer gehoor moeten geven aan de gevraagde fiscale maatregel, namelijk toestemming van Financiën om de bruto waarde van de verlofdag te mogen betalen aan de verenigingen waarvoor werknemers individueel kiezen.

Hoeveel geld kan de actie SteunJeClub voor het verenigingsleven opleveren?
Dat is natuurlijk afhankelijk van het aantal mensen dat deelneemt. Wij denken dat er jaarlijks meer dan 1 miljoen mensen zullen deelnemen. Het gemiddelde dagloon bedraagt ongeveer 170 Euro. De actie kan dus voor het verenigingsleven veel geld opleveren.
SteunJeClub zal deelname ook gaan stimuleren, bijvoorbeeld door een actie waarbij onder verenigingen die er in slagen om meer dan bijvoorbeeld 40% van de leden/donateurs te laten deelnemen extra bonussen te verloten. Het geld daarvoor denken we via sponsoring beschikbaar te kunnen krijgen. Er zijn bedrijven die al kenbaar gemaakt hebben een centrale communicatiecampagne te willen sponsoren. Er zijn ook bedrijven die gemeld hebben dat zij de actie verdubbelen, dat wil zeggen dat zij ook als werkgever voor elke door het personeel ingeleverde, verzilverde verlofdag een dag loonwaarde toevoegen.  Gemiddeld € 170 wordt dan dus € 340.

Hoeveel geld gaan jullie als organisatie van de verzilverde verlofdagen zelf inhouden?
Ons uitgangspunt is dat de waarde van de verzilverde verlofdagen voor 100% ten goede komt aan het verenigingsleven/vrijwilligerswerk en door de werkgevers rechtstreeks wordt over gemaakt.
De kosten die de stichting SteunJeClub maakt willen we financieren via sponsoring en mogelijke wat gelden uit fondsen, eventueel subsidie.
Het zou kunnen zijn dat de overheid aan de ‘bruto=netto’ actie voorwaarden stelt en bijvoorbeeld eist dat controle plaats vindt op deelname criteria. SteunJeClub zal dan in overleg treden met de overheid om te kijken hoe de controle werkzaamheden er uit moeten zien en hoe die gefinancierd moeten worden. Het kan dus zijn dat in dat geval een kleine inhouding zal plaats moeten vinden op de waarde van de verlofdagen.
In aanvulling daarop: maar een centrale communicatie campagne kost toch veel geld!?
Reactie
: SteunJeClub communiceert via de website. Daar vind je dan informatie over de wijze waarop je de actie het best kunt organiseren en heb je de mogelijkheid om invulformulieren te downloaden, enz. Verenigingen/vrijwilligersorganisaties hebben zelf volop mogelijkheden om de actie bij de leden onder de aandacht te brengen, via hun eigen website, via clubbladen, enzovoort.
En verder is ons streven gericht op ‘free publicity’ en medewerking van organisaties die ook belang hebben bij een florerend verenigingsleven. Bijvoorbeeld betaald voetbalclubs die belang hebben bij een goede jeugdopleiding van amateur voetbalverenigingen. We zouden de betaald voetbalclubs en andere verenigingen kunnen vragen om bij enkele thuiswedstrijden rond de campagne datum de SteunJeClub.nl boarding gratis te plaatsen.

foto: via boarding aandacht voor SteunJeClub.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s