Steunstichting SBBI

Bron: website Belastingdienst: checklist_steunstichtingen_sbbi_ib0791z1pl

Een steunstichting SBBI is een stichting die speciaal is opgericht om geld in te zamelen ter ondersteuning van een jubileum van een SBBI-vereniging op het gebied van sport en muziek. Om uw stichting aan te merken als steunstichting SBBI moet uw stichting voldoen aan de voorwaarden en bij de Belastingdienst aangemeld zijn. Een stichting kan maximaal in 1 kalenderjaar aangemerkt worden als een steunstichting SBBI.

Belastingvoordeel voor donateurs van steunstichtingen SBBI

Voor donateurs van steunstichtingen SBBI geldt vanaf 1 januari 2012 een giftenaftrek. Eenmalige giften aan een steunstichting SBBI zijn vanaf die datum aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Hierdoor worden giften aan steunstichtingen SBBI gestimuleerd.

Om aangewezen te worden als steunstichting SBBI moet een stichting aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De door de steunstichting SBBI ondersteunde SBBI moet actief zijn op het gebied van sport of muziek.
 • De steunstichting SBBI moet opgericht zijn voor een eenmalige uitgave of      investering bij een jubileum van de  ondersteunde SBBI.
 • Per jubileum van een SBBI kan maximaal 1 steunstichting SBBI worden aangemeld.
 • Een steunstichting SBBI moet bij de geldinzameling duidelijk aangeven wat het doel van die inzameling is.
 • De steunstichting SBBI geeft het kalenderjaar aan waarin zij als steunstichting geld inzamelt. Bij de geldinzameling moet duidelijk zijn aangeven welk jaar dat is.
 • De steunstichting SBBI moet het ingezamelde geld in het kalenderjaar van het      jubileum besteden, of in het kalenderjaar ervoor of erna.
 • De steunstichting voldoet aan de gestelde administratieve verplichtingen (zie hierna).
 • In de statuten staan minimaal de volgende gegevens:
  • Het kalenderjaar waarin de stichting aangemerkt wil worden als steunstichting       SBBI.
  • De naam, adresgegevens en het RSIN/fiscaal nummer van de ondersteunde SBBI voor sport of muziek.
  • Het doel van de oprichting, namelijk uitsluitend het inzamelen van geld ter       ondersteuning van een SBBI op het gebied van sport of muziek.
  • De besteding van het ingezamelde geld, namelijk een incidentele investering of een  unieke uitgave ter gelegenheid van een jubileum van de SBBI. Het moet gaan om een jubileum van 5 jaar of een veelvoud daarvan.
  • Een omschrijving van de investering of uitgave.
  • De toezegging dat, na opheffing van de steunstichting SBBI, het geld dat overblijft     uitgekeerd wordt aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Aanmelden Steunstichting SBBI

Wilt u uw  steunstichting SBBI aanmelden en voldoet u aan de voorwaarden? Stuur dan een kopie van de statuten van uw steunstichting SBBI naar:

 • Belastingdienst/Oost-Brabant
  Steunstichtingen SBBI
  Postbus 90056
  5600 PJ Eindhoven

Binnen 6 weken na ontvangst van de statuten wordt uw stichting in het overzicht van steunstichtingen SBBI gepubliceerd op de website van de belastingdienst.

Voorwaarde voor SBBI sport

Een SBBI op het gebied van sport moet zijn aangesloten bij een landelijke representatieve organisatie, zoals bijvoorbeeld het NOC*NSF.

Voorwaarden voor SBBI muziek

Een SBBI op het gebied van muziek moet zijn aangesloten bij een landelijke representatieve organisatie, zoals bijvoorbeeld de:

 • Koninklijke  Nederlandse Federatie Muziekverenigingen (KNFM)
 • Verenigde Nederlandse Muziekbonden
 • Federatie van  Amateur Symfonie- en Strijkorkesten (FASO).

Jubileum

Een steunstichting SBBI die geld inzamelt voor een SBBI, moet dit besteden aan een incidentele investering of een unieke uitgave voor een jubileum van de SBBI. Het moet gaan om een jubileum van 5 jaar of een veelvoud daarvan. De viering van dit jubileum moet duidelijk een ander karakter hebben dan de normale activiteiten van de SBBI. Het bestedingsdoel en de hoogte van het ingezamelde bedrag zijn vrij. Uit de statuten van de steunstichting SBBI moet wel blijken:

 • wat het doel van de geldinzameling is en
 • op welke manier het ingezamelde geld besteed wordt

Administratieve verplichtingen

Een steunstichting SBBI moet een administratie voeren. Uit deze administratie moet in ieder geval blijken:

 • welke bedragen er per bestuurslid aan onkostenvergoedingen en vacatiegelden zijn betaald.  Aan de leden mogen geen bovenmatige onkostenvergoedingen of vacatiegelden worden betaald.
 • welke kosten de steunstichting SBBI heeft gemaakt voor het beheer van de stichting.
  Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van de geldinzameling en de beheerskosten van de stichting.
 • welke bedragen de steunstichting SBBI uitgeeft voor het jubileum.
  Dit moet blijken uit de specificatie van die uitgaven.

Gewone gift aan steunstichting SBBI aftrekken

Vanaf 2012 kunt u een gift aan een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI) aftrekken als een gewone gift.

Een SBBI is een instelling die activiteiten ontplooit voor en met mensen. Het gaat om activiteiten waaraan een grote maatschappelijke waarde kan worden toegekend. Voorbeelden van SBBI’s zijn zangkoren en dansgroepen, muziek- en harmonieverenigingen, sportclubs, speeltuinen, personeelsverenigingen, ouderenverenigingen, lokale scoutingclubs, amateurtoneelverenigingen en -theatergroepen.

Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften aan steunstichting SBBI

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

 • U doet de giften aan een instelling die bij de Belastingdienst is geregistreerd als  steunstichting SBBI (ook van toepassing  voor  een algemeen nut beogende instelling -ANBI-  en een culturele ANBI).
 • De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.
  Voorbeelden van een tegenprestatie zijn:
  U koopt bij een patiëntenvereniging een speciaal kookboek. U doet dan geen gift. U betaalt geld en als tegenprestatie krijgt u het boek. U koopt een lot bij een loterij. Daarvoor krijgt u een kans om geld te winnen.
 • U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de giften hebt gedaan.
 • Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag.
 • U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.

Drempel en maximum gewone giften

LET OP: Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.

Drempelinkomen

Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Drempelinkomen en fiscaal partnerschap

Hebt u geen fiscale partner? Of hebt u alleen een deel van het jaar een fiscale partner? Dan telt u alleen uw eigen gewone giften op en berekent u uw eigen drempelinkomen.

Hebt u het hele jaar dezelfde fiscale partner? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op. Het aftrekbare bedrag kunt u onderling verdelen zoals u dat wilt, als het totaal maar 100% is. Dit geldt ook als u een deel van het jaar een fiscale partner hebt en er samen voor kiest om het hele jaar fiscale partners te zijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s