Regering en Tweede Kamer

€ 237 MILJOEN voor het verenigingsleven!

Geachte Ministerraad en leden van de Tweede Kamer,

Slechts uw ‘ja’- woord scheidt het verenigingsleven van een aanzienlijke extra inkomstenstroom.

Wij vragen u om een fiscale maatregel die het voor leden, vrijwilligers, donateurs en sympathisanten mogelijk maakt om jaarlijks BELASTINGVRIJ een verlofdag te verzilveren ten bate van een vereniging of goed doel naar eigen keuze.

Daarmee leggen wij een idee voor

 • dat naar de mening van velen uitblinkt door éénvoud,
 • dat mensen stimuleert tot deelname,
 • dat, in tegenstelling tot de regeling (periodieke) aftrekbare giften, geen consequenties heeft voor het besteedbaar inkomen van burgers,
 • dat voor werkgevers administratief relatief simpel is uit te voeren,
 • dat verenigingen en goede doelenorganisaties een perspectief biedt om in substantiële zin extra middelen te verwerven,
 • dat een breed maatschappelijk draagvlak kent, we noemen bijvoorbeeld NOC*NSF en aangesloten sportbonden, de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de stichting Samenleving en Bedrijf, de Federatie Nederlandse Vakbeweging en ga zo maar door.
 • dat van sociaal maatschappelijke en economische betekenis is

Een idee ook

 • dat een breed draagvlak kent onder de bevolking; uit onderzoek is bekend dat meer dan 1,5  miljoen mensen bereid zijn tot deelname,
 • dat voor het Ministerie van Financiën indirect leidt tot extra belasting inkomsten,
 • dat gebaseerd is op vrijwillige deelname,
 • dat de individuele keuzes van mensen respecteert,
 • dat verder reikt dan de sportwereld alleen!!!!! (denk ook aan muziekverenigingen, zangkoren, toneelverenigingen, buurtverenigingen, folkloristische dansgroepen en tal van andere kunst & cultuur gerichte activiteiten, maar ook goede doelenorganisaties).

En

 • dat, zo is ons keer op keer gebleken, kan rekenen op de nodige sympathie van diverse politici.

Kortom, een idee

 • dat naar onze opvatting de moeite waard is om ten uitvoer gebracht te worden.

Wij vragen u niet om subsidie (het zijn de werknemers, leden en sympathisanten uit het verenigingsleven die zelf de inspanning leveren, als het ware vrijwilligerswerk verrichten op hun eigen werkplek, een optimale aanwending van de eigen, specifieke kwaliteiten).

Wij vragen u ook niet om teruggave van belastinggelden, zoals wel van toepassing is bij de regeling (periodieke) aftrekbare giften (een regeling overigens die nogal wat drempels kent voor toepassing ten behoeve van het verenigingsleven, verplichting notariële akte, minimaal vijf jaartermijnen en verplichting tot het doen van aangifte IB; ook heeft deze regeling consequenties voor het besteedbaar inkomen van mensen; verder meldt de Inspectie dat geen sprake mag zijn van tegenprestaties).

Wij vragen u om ‘een gunst’.  Wij vragen u om af te zien van belastinginkomsten die u anders ook niet zou ontvangen.
Wij vragen u om het voor miljoenen vrijwilligers, leden en sympathisanten van het verenigingsleven, mensen ook die zich ten dele ‘out of pocket’ geen extra financiële inspanning kunnen veroorloven, mogelijk te maken een extra bijdrage te kunnen leveren ten bate van de kwaliteit van het verenigingsleven en wel door belastingvrij een verlofdag te mogen verzilveren.

Wat wij vragen is, gelet op het grote maatschappelijk belang van een vitaal verenigingsleven, toch niet teveel gevraagd?  Wij herhalen: slechts uw ‘ja’- woord scheidt het verenigingsleven van een aanzienlijke extra inkomstenstroom.

En die financiële impuls is nodig om de uitdagingen waarvoor het verenigingsleven zich gesteld ziet ook waar te kunnen maken. Denk daarbij aan de relatie verenigingsleven en onderwijs/de leefbaarheid in wijken, het integratie vraagstuk, sociale cohesie, normen en waarden, enzovoort.

Die financiële impuls is nodig om het ook voor kader weer wat aantrekkelijker te maken vrijwilligerswerk te verrichten (vergelijk het spanningsveld tussen financiële sores en de bestuurdersaansprakelijkheid: financiële zorgen, een punt van voortdurende aandacht dat bij te veel verenigingen te hoog op de agenda staat).

Die financiële impuls is ook nodig om als vereniging beter gebruik te kunnen maken van de door u ruimhartig vastgestelde regeling belastingvrije onkostenvergoeding voor vrijwilligers. In dat verband wijzen wij ook op de door u zo wenselijk geachte ontwikkeling van samenwerking tussen het onderwijs en het verenigingsleven, op uw concrete plannen voor de komende jaren tot aanstelling van professionals, intermediairs / ‘verbindingsfunctionarissen’.
Het zijn deze ‘verbindingsfunctionarissen’ die op hun beurt weer in belangrijke mate afhankelijk zullen zijn van extra betrokkenheid en inzet van vrijwilligers.

Zie deze oproep als een poging om de bepleite fiscale regeling alsnog gerealiseerd te krijgen!!! SteunJeClub.nl geeft nooit op!

En zoals altijd eindigen wij ook nu weer met de passage ‘graag tot overleg en nadere toelichting bereid’,

stichting SteunJeClub.nl

Noot: Zodra de overheid het ‘brutto=netto’ verzoek heeft ingewilligd wordt de jaarlijkse SteunJeClub-actie opgezet – www.NationaleClubdag.nl

Noot : Uit landelijk onderzoek in 2006, 2008, 2011 en via een enquête van ING (Rubriek ‘Vraag Vandaag’) is bekend dat 30% van de beroepsbevolking bereid is om een verlofdag in te leveren bij de werkgever (=een extra dag te werken) en de bruto loonwaarde beschikbaar te stellen aan vereniging of goed doel naar eigen keuze.

Zo’n 1,5 miljoen verlofdagen met een waarde van € 237 MILJOEN, gemiddeld  € 20 MILJOEN per provincie. Voor de aanleg van multifunctionele sportveldjes in de wijk of bij de club, voor kwaliteitsimpulsen in de opleiding en begeleiding van jeugdig (sport) talent, voor speeltoestellen van de buurtvereniging, muziekinstrumenten voor de harmonie, een jeugdhome bij de club en tal van nieuwe verenigingsactiviteiten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s