Argumenten Financiën – Reactie SteunJeClub.nl

Stand van Zaken ten tijde van hervatting politieke lobby eind 2012

n.a.v. – Olympisch goud in klinkende munt Tubantia 25112014

Opmerkingen/vragen/ suggesties ‘hoe verder met politieke lobby’ : info@steunjeclub.nl

Het Ministerie van Financiën is (nog) niet bereid toestemming te verlenen voor het belastingvrij verzilveren van de verlofdag. Waarom (nog) niet?

 1. Financiën is van mening dat de regeling periodiek aftrekbare giften burgers de mogelijkheid biedt extra geld beschikbaar te stellen voor de club: brengt verenigingen weinig, idem Steunstichting SBBI.
 2. Volgens Financiën is het te ingewikkeld om de gevraagde fiscale maatregel onderdeel te maken van de belastingwetgeving: ongeloofwaardig.
 3. Financiën vindt dat er onvoldoende argumenten zijn aangedragen die de gevraagde fiscale maatregel zouden rechtvaardigen : hallo zeg!: kwaliteit, vitaliteit , continuïteit verenigingsleven – sociaal maatschappelijke (en economische) relevantie
 4. Financiën wijst op de budgettaire problemen die voor de overheid ontstaan wanneer akkoord wordt gegaan met de gevraagde fiscale maatregel : argument klopt niet, integendeel!
 5. Financiën wijst op de kans van misbruik van de regeling : vrij simpel te voorkomen
 6. Financiën wijst op ongelijke behandeling werknemers en andere belastingplichtigen : oneens

Reactie SteunJeClub.nl:

Bepleite fiscale vrijstelling Periodiek aftrekbare giften
Fractioneel, maar toch: toename Bruto Nationaal Product Geen effect op Bruto Nationaal Product
Meer geldmiddelen in economisch verkeer Geen effect op hoeveelheid middelen in economisch verkeer
Indirect extra geldstroom naar Staatskas Teruggave van al ontvangen belastinginkomsten (budgettair effect)
30% beroepsbevolking bereid tot deelname en 25% staat open voor nadere informatie Ooit kwalitatief en kwantitatief meetbare doelstellingen geformuleerd? Effecten gemeten?
Komt niet ten laste van beschikbare besteedbaar inkomen Giften komen altijd ten laste van besteedbaar inkomen
Jaarlijks vrije keuze tot deelname en keuze van een doel ( afhankelijk van kracht aangereikte  ‘case of support’) Verplichting voor 5 jaar
 1. De regeling periodiek aftrekbare giften biedt voldoende mogelijkheden

Minimaal effect voor verenigingsleven.

De praktijk leert dat mensen zich niet notarieel of bij  schenkingsakte voor 5 jaar verplichten tot een gift aan het verenigingsleven. Bovendien geldt dan de verplichting tot aangifte inkomsten belasting, dus ook wanneer normaliter loonheffing eindheffing is.

Maar, en dat is nog het belangrijkste aspect, een vergelijking met het belastingvrij verzilveren van verlofdag gaat geheel mank. Bij de regeling periodiek aftrekbare giften is hoe dan ook sprake van een uitgave ten laste van het besteedbaar inkomen.

Bij het verzilveren van verlofdagen niet, dat merk je ‘out of pocket’ niet, de actie gaat niet ten laste van het besteedbaar inkomen. En daarin schuilt ook de kracht van het concept.

update november 2014:  ook van de in 2012 in de Geefwet opgenomen fiscale faciliteit ‘Steunstichting SBBI’ wordt tot op heden nauwelijks gebruik gemaakt – het openbare register van de Belastingdienst vermeldt slechts 5 Steunstichtingen SBBI.

 1. De gevraagde fiscale vrijstelling zou te ingewikkeld zijn om in het belastingsysteem te verwerken?

Een argument dat ons ongeloofwaardig overkomt.

De bepleite fiscale vrijstelling is volgens Financiën niet in overeenstemming met een effectieve en efficiënte werking van het fiscale stelsel. Prachtige volzin, maar wanneer er politiek draagvlak is voor de door ons gevraagde maatregel, dan kan het niet zo zijn dat de (gesuggereerde?) complexiteit van het faciliterend systeem ( i.c. het belastingsysteem) een ‘bottle’- neck vormt bij uitvoering.  Dat is ‘de wereld op z’n kop!’.

Bovendien: achterliggende jaren hebben geleerd dat besluitvorming over draconische bezuinigingsmaatregelen bij wijze van spreken op ‘een vrijdagnamiddag’ tot stand komt en vervolgens met grote voortvarendheid en souplesse  wordt geïmplementeerd via wetgeving en uitvoeringsbesluiten. Daaraan gerelateerd zou het wel heel triest zijn wanneer ons belastingsysteem de eenvoud van de gevraagde fiscale vrijstelling niet kan ‘verteren’.

 1. Onvoldoende argumenten ten behoeve van de bepleite fiscale maatregel?

Een oneigenlijk argument, waarover wij ons ten zeerste verbazen. De maatschappelijke betekenis van het verenigingsleven is groot. De overheid wijst daar zelf ook op en communiceert tevens tal van verwachtingspatronen.

Opvatting destijds als volgt verwoord: “ Miljoenen Nederlanders weten de weg te vinden naar ons rijk geschakeerde verenigingsleven, steeds meer en beter een afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Meer dan ooit wordt een beroep gedaan op kaderleden en vrijwilligers om invulling te geven aan de maatschappelijke functie. Het verenigingsleven is kansrijk voor het realiseren van belangrijke kabinetsdoelen op het gebied van preventie en gezondheid, jeugdbeleid, onderwijs, normen en waarden, integratie, wijken, veiligheid, duurzaamheid en internationaal beleid. De regering heeft daarvan hoge verwachtingen, maar realiseert zich ook de inspanningen die verenigingen zich getroosten. Het verenigingsleven, als hart van onze samenleving, verdient grote waardering en steun”.

Daaraan kan nu toegevoegd worden: “Maatschappelijk wenselijk geachte ontwikkelingen staan op gespannen voet met de gevolgen van de financiële crisis en economische recessie. De inkomsten categorieën zoals contributie, kantine opbrengsten, donateursgelden, sponsoring en subsidie staan onder druk, met alle afbreukrisico’s van dien, om over wenselijke/noodzakelijke investeringen nog maar niet te spreken.”

Financiën voorziet budgettaire problemen wanneer het toestemming geeft voor het belastingvrij verzilveren van verlofdagen?

Argument klopt niet.

Bij het belastingvrij verzilveren vragen wij in feite om een ‘gunst’, namelijk om af te zien van inkomsten die Financiën normaliter niet zal ontvangen.

Sterker nog: het geld dat via de verzilvering van verlofdagen beschikbaar komt wordt door het verenigingsleven en goede doelen organisaties in het economisch verkeer gebracht en zal indirect leiden tot extra belastinginkomsten.

De door SteunJeClub.nl bepleite fiscale vrijstelling is van maatschappelijke en economische betekenis!

Wanneer massaal gebruik gemaakt zou worden van de regeling periodiek aftrekbare giften, dan heeft Financiën pas echt een budgettair probleem, namelijk de verplichting om ontvangen belastinggelden terug te betalen.

Denk ik kasstromen en vergelijk de effecten:

 • morgen gaan 1.5 miljoen de verplichting tot periodieke gift aan.
 • morgen leveren 1.5 miljoen mensen een verlofdag in (werken een dag extra) en stellen bruto loonwaarde beschikbaar aan verenigingsleven/goede doelen
 1. Financiën wijst op het risico van misbruik van de gevraagde fiscale regeling.

Misbruik kan simpel voorkomen worden.

Het is heel eenvoudig om een aantal criteria te formuleren waaraan een vereniging of goed doel moet  voldoen om deel te nemen. Een vereniging moet aangesloten zijn bij een erkende bond of federatie. Een goed doel is acceptabel wanneer het een cbf- keurmerk kan overleggen. Overwogen kan ook nog worden om, als aan bovenstaande criteria niet wordt voldaan, in laatste instantie gemeenten een verklaring van ‘integriteit/validiteit’ af te laten geven. Misbruik is niet geheel uit te sluiten, maar wel tot een minimum te beperken.

 1. Ongelijke behandeling werknemers en andere belastingplichtigen

Oneens

Financiën voert het aspect op van ongelijke behandeling van categorie ondernemers, resultaatgenieters en pensioengerechtigden. Wij wijzen erop dat ondernemers tal van mogelijkheden hebben om via vormen van sponsoring (in geld of in natura) wat extra te doen voor het verenigingsleven. Bovendien is ons gebleken dat er werkgevers zijn die bij een actie ‘verzilvering van verlofdagen’ bereid zijn om als werkgever een zelfde extra financiële inspanning te willen leveren ten bate van het verenigingsleven. Pensioengerechtigden worden veelal meer aangesproken op daadwerkelijk vrijwilligerswerk voor verenigingen, de HelpJeClub.nl- variant, destijds door ons ook genoemd.

Wat is het doel van de stichting SteunJeClub.nl?

Het  verenigingsleven helpen bij het verwerven van extra inkomsten.

Het uiteindelijke doel daarbij is om jaarlijks een nationale club dag te organiseren.

Een dag waarop de beroepsbevolking gevraagd wordt om een verlofdag in te leveren (in feite werk je dan een dag extra) en de geldwaarde van die dag belastingvrij beschikbaar te stellen aan een vereniging of goed doel naar eigen keuze van de werknemer.

Het initiatief kent een breed maatschappelijk draagvlak (o.m. NOC*NSF, VNG, FNV, NOV, etc.). Nadere informatie, onder meer het complete correspondentiedossier met Financiën, tref je aan op  www.steunjeclub.wordpress.com en www.steunjeclub.nl

Waarom het verzilveren van een verlofdag zonder inhouding van belastingen?

Om voor werkgevers de administratieve verwerking zo simpel mogelijk te houden en om werknemers te stimuleren tot deelname.

Hoeveel geld kan beschikbaar komen? Meer dan € 200.000.000 per jaar.

Uit onderzoek is bekend dat meer dan 1.5 miljoen mensen bereid is tot deelname aan de actie. Bij een gemiddeld dagloon van € 170 betekent dat dus dat een substantiële inkomstenbron beschikbaar komt voor het verenigingsleven.

Een persoonlijke noot

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s